Protokoll fört vid årsmötet 2015 finns nu publicerad, se under rubriken ”Årsstämmor”. Originalet finns hos ordföranden, Hakan Basaran (Vallmovägen 22).

Eftersom frågan är väckt under årsmötet skulle vi informera om hur talan mot föreningsstämmobeslut kan göras. Detta ärende regleras i ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, §53”. Här nedan kommer ett utdrag;

Talan mot föreningsstämmobeslut

 

53 § Anser styrelseledamot eller sådan medlem eller innehavare av rättighet i delägarfastighet vars rätt beröres att beslut som fattas på föreningsstämma ej tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag eller annan författning eller mot stadgarna, får han klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen.

 

Grundas talan enligt första stycket på att beslutet ej tillkommit i behörig ordning eller att det eljest kränker endast medlems eller rättighetshavares rätt, skall talan väckas inom fyra veckor från beslutets dag vid påföljd att beslutet annars är gällande.

 

När talan väckts, äger mark- och miljödomstolen förordna att beslutet tills vidare ej får verkställas.

 

Dom varigenom stämmobeslut upphävts eller ändrats gäller även för medlem eller rättighetshavare som ej fört talan. Lag (2010:999).

Styrelsen har avsikt att påbörja verkställa stämmobesluten från och med 5 maj. Var vänlig och informera styrelsen om Ni har avsikt att väcka talan mot stämmobesluten så att vi kan avvakta med verkställandet.