Den 21 april 2016 antog stadsbyggnadsnämnden, Malmö Stad den föreslagna detaljplan för Fodret 5 och Fodret 19 som Samfälligheten tidigare har lämnat synpunkter kring. Främst kring den trafiklösning som föreslås från det nya området och ut mot Sjötorpsvägen.

I den antagna detaljplanen är utfartsvägarna från det kommande området fortfarande riktade in mot Vallmovägen och Blåklintsvägen. Styrelsen håller på att titta på vi kan lämna in och motivera en överklagan i ärendet.

Om ni i egenskap av fastighetsägare vill överklaga den antagna planen så är sista dag för inlämnande av överklagan den 25 maj.

Den antagna planen hittar ni via följande länk:
http://malmo.se/Stadsplanering–trafik/Stadsplanering–visioner/Detaljplaner/Detaljplaner-Tygelsjo/Dp-5216-Fodret-5-och-19.html

Detaljplanen heter DP5216.

För att överklaga den antagna detaljplanen krävs det att man anger följande besluts-/protokollnummer: SBN 2014-103

Nedanstående text är kopierad från Bilaga II till beslut (Överklagandeanvisning II):

“Om ni vill överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen Skåne. Överklagandet ska dock skickas till:

Malmö Stadsbyggnadsnämnd
205 80 Malmö

Av överklagandet skall framgå vilket beslut ni överklagar) ange datum för beslutet och besluts-/protokollnummer) samt hur ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför ni vill att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska vara undertecknad av er. Om ni anlitar ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall skall fullmakt sändas med. Uppge också adress och telefonnummer. Stadsbyggnadsnämnden måste ha gårr ert överklagande senast inom tre veckor från den 4 maj 2016 då justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Senaste dag för överklagande är således den 25 maj.

Behöver ni fler upplysningar om hur man överklagar kan ni vända er till stadsbyggnadsnämnden, telefon 040-34 35 22.”