Samfällighetsföreningen utser varje år en styrelse. Styrelsens uppdrag är att förvalta samfällighetens gemensamma resurser i enlighet med de direktiv och beslut som fastställs på årsstämman.

Styrelsen består av en ordförande, 4 ledamöter, 2 suppleanter. Det är styrelsen som helhet som fattar beslut. Om det blir lika röstlängd vid en omröstning avgörs resultatet genom lottning.

Det brukar hållas 11 styrelsemöten per år där varje möte i genomsnitt tar 2 timmar.

Utöver styrelsemötena bedöms arbetet ta ca 4 timmar i månaden. Ordföranden behöver uppskattningsvis lägga 8 – 10 timmar i månaden utöver styrelsemötena.

Föreningen går nu in ett förvaltande skede då alla besiktningar och lantmäteriförrättningar är avklarade. Det innebär att styrelsens arbetsbelastning minskar.

Intresserad? Hör av dig till valberedningen på valberedning@hallan.se (Fredrik & Sofia)