Med anledning av att en del av samfällighetens medlemmar blivit kallade till förrättning om ledningsrätt från Lantmäteriet, så vill vi försöka förtydliga det vi känner till kring detta. De som blivit kallade är fastighetsägare som bor i anslutning till en av gatorna med gräsmatta i mitten, ”öarna”. Förrättningen gäller att Eon Gas Sverige AB ska få full ledningsrätt till marken där ledningen ligger.

Det vi fått veta, men vill få bekräftat, är att samfälligheten inte kan yrka ersättning, utan kan enbart säkerställa att marken runt omkring (ytskiktet) blir återställt vid eventuellt arbete. Observera att det är du/ni som enskild fastighetsägare som skall begära ersättning.

Vi har idag skickat ett mail till närmsta chef för den förrättningslantmätare som skickat kallelsen. Vi föreslår att förrättningen ska flyttas, både med anledning av tidpunkten för förrättningen (mitt på dagen) men även p.g.a. att vissa fått en ny kallelse men inte alla, samt för att det krävs förtydligande på en del punkter och sist men inte minst för att den förrättningslantmätare som kallat till förrättningen tidigare förrättning erkänt sig jävig.

De frågor vi ställt till lantmäteriet för att förtydliga är:

  • Hur påverkar den föreslagna ledningsrätten den enskilde fastighetsägaren?
  • Av vilken anledning kontaktas vi först inför avslut av förrättningen?
  • Hur går man tillväga för att yrka på ersättning?
  • Vem får yrka på ersättning?
  • Finns det någon bortre tidsgräns vid yrkande av ersättning?
  • Finns det någon ytterligare formalia som är av vikt för våra medlemmar att känna till vid yrkande av ersättning?
  • Av vilken anledning skriver ni att inget yrkande på ersättning kommit in?
  • Vem har getts möjlighet att yrka om ersättning?

Vi uppmuntrar er som blivit kallade att kontakta lantmäteriet och ställa frågor om förrättningen. Vi återkommer när vi har mer information.

Trevlig helg!
Styrelsen