På årsstämman 2017 fick styrelsen i uppdrag att arbeta för en upplösning och överlåtelse av GA:2 (gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp) till kommunen (VASYD).

I september 2019 beslutade Länsstyrelsen Skåne att VASYD skulle inrätta en allmän VA-anläggningi vårt område. Detta föreläggande överklagades av VASYD. Efter en lång väntan fick vi i förra veckan besked att Mark- och miljödomstolen avslagit VASYDs överklagan om ett övertagande.

Fram till den 17 september så kan VASYD överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Mer information kommer när vi i styrelsen vet mer.