Med anledning av VASYDs senast utskick vill styrelsen informera om följande:

Övertagandet av VA-anläggningen beslutades vid årsstämman 2017 och har fortgått sedan dess.
Det är nu inte möjligt att ändra detta beslut som slutligen fattades av Mark- och miljööverdomstolen den 27 augusti 2021.

Den stora fördelen med att VASYD tar över anläggningen är att samfälligheten inte ansvarar för framtida drift och underhåll, samt inte heller behöver administrera debitering av vattenförbrukning.

VASYD har handlat upp en konsult som gör en värdering av vår anläggning. Detta kommer presenteras för styrelsen under v. 9. Styrelsen har framfört till VASYD att den värdering av anläggningen som gjordes av Lantmäteriet i samband med att förskolan anslöts får betraktas som en miniminivå. Lantmäteriet värderade år 2016 anläggningen till 14,5 Mkr.

Vidare har styrelsen framfört till VASYD att avgiften ska baseras på 2021 års taxa då det i ovan nämnda dom anges att en allmän VA-anläggning ska vara inrättad senast 3 månader efter domen meddelats.

Styrelsen har knutit en jurist till oss som bistår oss i frågorna mot VASYD.

När VASYDs värdering är klar vidtar en förhandling för att komma överens om värdet och ersättningen som VASYD ska betala till samfälligheten.

När parterna är överens kommer ett avtal att upprättas. Detta avtal kommer vår jurist granska och sedan läggas fram för beslut på en stämma, antingen ordinarie eller en extrastämma beroende på när i tiden detta infaller.

I samband med avtalstecknandet och betalning övertar VASYD anläggningen. Styrelsen kommer sedan ombesörja en utbetalning av ersättningen till medlemmarna. Nivåer etc kommer även det framställas på en stämma.

Först efter att detta är klart kommer VASYD skicka ut fakturor för avgifter för respektive fastighetsägare.

Styrelsen återkommer med info så snart som vi får den.