Skip to main content

Värdering av samfällighetens VA-nät

Styrelsen har 28/2/2023 fått en muntlig presentation av den värdering av VA-nätet, som VASYD låtit göra. Vi kommer att få både en presentation och en rapport avseende värderingen. Det, som presenterades för oss 28/2/2023, var ett nettovärde om 11,4Mkr för anläggningen. VASYD informerade oss även om, att de samlade avgifterna från VASYD, som kommunicerats av […]

Årsstämma 2023

Då börjar det dra ihop sig till årsstämman 2023. Vänligen notera 23 april kl. 16 i din kalender.Sista dag för att lämna in motioner är 23/3. Årsstämman hålls i år i Pilbäcksskolans caféavdelning.Alla dokument inför stämman kommer finnas under Årsstämmor på hemsidan under april 2023. Väl mött den 23 april kl. 16:00!Styrelsen

VoA-faktura 2023

Under den senaste veckan bör alla medlemmar fått en faktura från Nabo för förskottsbetalning av vatten. I enlighet med de rutiner som samfälligheten beslutat om så är detta en förskottsbetalning på den beräknade förbrukningen för året. Nytt för i år är att momsen är detaljerad på fakturan, detta då även samfälligheter nu är momspliktiga. Detta […]

VASYD

Med anledning av VASYDs senast utskick vill styrelsen informera om följande: Övertagandet av VA-anläggningen beslutades vid årsstämman 2017 och har fortgått sedan dess.Det är nu inte möjligt att ändra detta beslut som slutligen fattades av Mark- och miljööverdomstolen den 27 augusti 2021. Den stora fördelen med att VASYD tar över anläggningen är att samfälligheten inte […]

Valberedningen informerar

Valberedningen har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. På 2023 års stämma behöver vi välja tre ledamöter (varav en är ordförandeposten), två suppleanter, revisor och revisorssuppleant. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant/revisor/revisorssuppleant väljs på 1 år. Alla kompetenser behövs. Men det som vi söker lite […]

Gott Nytt År!

Styrelsen hoppas, alla har haft en God Jul och önskar alla ett Gott Nytt År 2023!Samtidigt vill vi påminna alla medlemmar om, att parkeringsplatser på gemensamma areal är endast för gäster/besökare. Tänk också gärna på inte att parkera på gräsytor eller våra smala vägar, som gör det farligt för gående och speciellt barn, som inte […]