Processen kring VASYDs övertagande av samfällighetens VA-anläggning pågår. Som vi tidigare informerat om har styrelsen och VASYD förhandlat om ersättningen för VA-anläggningen. VASYD erbjuder 11,55 Mkr vilket styrelsen avser acceptera.

Detta motsvarar 58 629 kr/andel. Utöver detta tillkommer en intrångsersättning som Lantmäteriet kommer att bestämma. Som referens kan nämnas att när förskolan anslöts bestämdes intrångsersättningen till 1,2 Mkr, vilket motsvarar 6091 kr/andel. Styrelsen vill dock betona att den slutliga intrångsersättningen i det här fallet kan bli lägre.

Då VASYD kommer att överta ansvar även för dagvatten så kommer den befintliga dagvattenfonden för etapp 4-5 att avvecklas. I dagvattenfonden, som fastigheterna i etapp 4-5 betalat in till, finns i dagsläget 104 kkr, vilket kommer att fördelas på dessa 69 fastigheter. Detta motsvarar 1507kr per fastighet.

Styrelsen har vidare fått avtalsförslag för granskning. Detta avtal samt fördelning av ersättning kommer att behandlas på en extrastämma som planeras till v.34. 

Vi planerar även för att VASYD ska kunna göra ett slutligt övertagande av VA-anläggningen 1/9. Vi återkommer med ytterligare detaljer kring detta.

Styrelsen