Skip to main content

VASyd och EON planerar arbeten

VASyd placerar bom vid dagvattendammenI och med överlåtelsen av VoA-nätet till VASyd så har samfälligheten inte längre ansvar för dagvattendammen i den västra delen av området. VASyd kommer nu att placera ut en bom i anslutning till grusvägen som möjliggör underhåll av dammen. Vi har tyvärr ingen information om när bommen kommer att placeras ut. EON […]

Deklarering för nya ägare

Som tidigare informerats ska de utbetalningar som gjorts med anledning av överlåtandet av Hällans VoA-anläggning till VA Syd beskattas som en inkomst. Juristerna som anlitats under processen har nu tittat närmare på hur detta påverkar Hällans medlemmar beroende på om fastigheten köpts direkt av Skanska, eller om den är köpt senare. Juristernas besked är att […]

Deklarering digitalt

Som tidigare meddelats behöver Hällans medlemmar deklarera de utbetalningar som gjorts med anledning av överlåtelsen av VoA-anläggningen. På hemsidan här finns en lathund samt ytterligare dokument som kan vara till hjälp. För de som föredrar att sköta deklarationen digitalt så finns här också en lathund som visar hur man kan gå tillväga. Lathund digital deklaration

Skatt och deklarering

Skatt och deklarering med anledning av överlåtande av VA-anläggningArbetet med överlåtelse av Hällans VA-anläggning till VA Syd är nu i princip färdigställt. Lantmäteriet har beslutat att upplösa gemensamhetsanläggningen för VA, vilket framgår av den information som lantmäterimyndigheten skickat ut till medlemmarna. De utbetalningar som vi tidigare informerat om är nu också slutförda. Mer information kring de olika utbetalningarna finns […]

Valberedningen informerar

Valberedningen är i gång med arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. På 2023 års stämma behöver vi välja två ledamöter, två suppleanter, revisor och revisorssuppleant. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant/revisor/revisorssuppleant väljs på 1 år. Tyvärr har vår ordförande bestämt sig för att lämna Tygelsjö för […]

Vägarbete Eon

Vägarbete Eon

Styrelsen har fått information från Eon om ett planerat arbete för att förstärka elnätet. Eons entreprenör One Nordic kommer att utföra arbetet med start i den södra delen av parken. Om ungefär en vecka beräknas arbetet därefter påbörjas på Vallmovägen enligt kartbilagan nedan.

Utbetalning 21 december

Som vi informerat om så kommer det att göras ett antal utbetalningar till medlemmarna i Hällan kopplat till VA Syds övertagande av VA-anläggningen. Den första utbetalningen görs 21 december och innefattar respektive medlemsfastighets andel av VA-anläggningen. Vid samma tidpunkt kommer även utbetalning av medel från dagvattenfonden att ske till de 69 fastigheter i etapp 4-5 som inte […]

Utbetalning till medlemmar

Som vi tidigare informerat om har vi gett Nabo, vår ekonomiska förvaltare, i uppdrag att hantera utbetalning av respektive medlemsfastighets andel av VA-anläggningen. Mer information om detta finns i handlingarna från extrastämman: https://www.hallan.se/arsstammor/extrastamma-2023/ Nabo kommer även hantera återbetalning av VA-avgift för 2023. Samfälligheten har tidigare hanterat detta genom en förskottsbetalning av VA-avgift för hela kalenderåret baserat på beräknad […]

Vattenavstängning samt utbetalning till

Vattenavstängning tisdag 28/11VA Syd har informerat om kommande VA-ledningsarbete som medför att vattnet kommer att stängas av i stora delar av Hällan under tisdag 28/11, 08:00-18:00. De som är kunder hos VA Syd och som registrerat sig för sms/mailutskick har förhoppningsvis redan fått information kring detta. Här finns en lista över de fastigheter som berörs […]

Asfaltering gång-cykelväg

Vid senaste årsstämman beslutade stämman att bifalla en motion om att hårdgöra en del av gräset i västra delen av samfälligheten för att skapa en bättre övergång till den befintliga cykelvägen. Styrelsen har gett Wasabi i uppdrag att åtgärda detta. Efter att ha undersökt olika alternativ så visar det sig att asfaltering blir det långsiktigt […]